Make your own free website on Tripod.com

Photo Album
Worlshop ที่นำเสนออาจจะดู เบบี๋ไปหน่อยสำหรับบางท่าน แต่วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เริ่มต้นใช้ โปรแกรม Phoshop นำไปพัฒนาต่อ
ตามแนวทางของแต่ละ่ะท่าน หวังไว้เหลือเกินว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะครับ

ทำตัวอักษรน้ำแข็ง
1.New งานขึ้นมาใหม่ เทสีดำลงไป
2. ใช้ Type tool พิมพ์ข้อ
ความตามต้องการ ข้อ
ความเป็นสีขาวนะครับ
3. กด (Ctrl+E) เพื่อรวม
Layer

4.ใช้เครื่องมือ Magic wand tool เลือกพื้นที่สีดำ คลิกเมนู Filter>Pixelate
>Crystallize ปรับค่าตามความเหมาะสม
5. กด (Ctrl+Shift+I) เพื่อสลับ selection ไปเลือกตัวอักษร คลิกเมนู
Filter>Blur>Gaussian Blur ปรับค่าตามความเหมาะสม
6. กด (Ctrl+D) เพื่อยกเลิก Selection คลิกเมนู Image>Rotate Canvas>
90 CW จากนั้นคลิกเมนู Filter>Stylize>Wind แล้วตั้งค่า Method=Wind ,
Dircetion=From the Right
7. คลิกเมนู Image>Rotate Canvas>90 CCW เพื่อกลับภาพคืนมุมเดิม
8. กด (Ctrl+B) เพื่อปรับค่า Color Balance ใ้ห้สีออกเป็นสีฟ้าดังภาพตัวอย่าง

ทำตัวอักษร Sola
1. New งานขึ้นมา
ใหม่ เทสีดำลงไป
2. ใช้ Type tool
พิมพ์ข้อความสีขาว
3. คลิกขวาที่ Layer
ตัวอักษรเลือก
Resterize
เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นภาพ
4. คลิกเมนุ Filter>Distort>Pola Coordinated ตั้งค่าเป็น Pola to
Rectangular> คลิก OK
5. คลิกเมนู Edit>Transfrom>Rotate 90 CW เพื่อหมุนภาพตามเข็ม
นาฬิกา 90 องศา
6. คลิกเมนู Filter>Stylize>Wind ตั้งค่า Method = Wind
Direction = From the Right กด ( Ctrl+F) เพื่อทำซ้ำฟิวเตอร์ 1-2 ครั้ง
7. คลิกเมนู Edit>Transfrom>Rotate 90 CCW เพื่อหมุนภาพกลับ
8. คลิกเมนู Filter>Distort>Pola Coordinated ตั้งค่าเป็น
Rectangular to Pola (ถึงตอนนี้เราได้ภาพที่เป็นขาวดำอยู่นะครับ)
9. ขั้นตอนการเติมสี คลิกที่ปุ่ม ที่ Palette Layer แล้วเลือกที่
Gradient Map ใน Gradient Option คลิกเลือก Reverse จากนั้น
คลิกที่ช่อง Gradient Used for Grascate Mapping ดังรูป10.ขั้นตอนต่อไปนี้ดูรูปเอาเลยนะครับส่วนการปรับแต่งสีก็ขึ้นกับ
ความต้องของแต่ละคน
Burn Textทำตัวอักษรเพลิง
1. New งานขึ้นมาใหม่
เทสีดำลงไป
2.ใช้ Type tool พิมพ์
ข้อความสีขาวหรือสีแดง
3. คลิกเมนู Image>
Rotate Canvase>90 CW
4. คลิกเมนู Filter>Stylize>wind การตั้งค่า Method=Wind , Direction =
From the Left คลิก OK จากนั้นกด (Ctrl+F) เพื่อทำซ้ำฟิวเตอร์ 1-2 ครั้ง
5. คลิกเมนู Image>Rotate Canvase>90 CCW เพื่อหมุนภาพกลับ
6. คลิกเมนู Filter>Distort>Ripple ปรับค่าตามความเหมาะสม คลิก OK
7.คลิกเมนู Image>Mode>Grayscale คลิก Flatten จากนั้นคลิกเมนู
Image>Mode>Indexed Color แล้วก็คลิก Image>Mode>Color Table ในช่อง Table เลือก Black Body คลิก OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เฮ้อ