Make your own free website on Tripod.com

Photo Album

Tool Box เป็นเครื่องมือที่เราใช้งานกันบ่อยที่สุดในโปรแกรม Photoshop สังเกตดูดีๆ
เครื่องมือบางตัวจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้วยนั่นแสดงว่ามีเครื่องมือในกลุ่มเดียวกันซ่อน
อยู่อีก ให้คลิกขวาที่เครื่องมือนั้นแล้วจะปรากฎเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานกัน


กล่องเครื่องมือใน (Tool Box) ของโปรแกรม Photoshop 7.0

Rectangular marquee tool
เครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่การทำงาน แบบสี่เหลี่ยม

Eelliptical maquee tool เครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่การทำงาน แบบวงกลม ทำวงรีก็ได้นะครับ

Single row maquee tool เครื่องมือเลือกขอยเขตพื้นที่การทำงาน แบบเส้นแนวนอน

Single column maquee tool เครื่องมือเลือกขอยเขตพื้นที่การทำงาน แบบเส้นตั้ง

Move tool เครื่องมือที่ใช้เลือกชิ้นงาน ย้ายตำแหน่งของภาพใน Layer

Losso tool เครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่การทำงาน แบบอิสระ

Polygonal losso tool เครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่การทำงาน แบบเป็นเหลี่ยม เป็นมุม

Magnetic losso tool เครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่การทำงาน แบบอัตโนมัติ

Magic wand tool เครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่การทำงาน โดยอ่านค่าของจุดสีที่อยู่ใกล้เคียงกัน

Crop tool เครื่องมือที่ใช้่ ตัดส่วนเกินของภาพที่ไม่ต้่องการออกไป

Rounded rectangle tool เครื่องมือที่ใช้ วาดภาพสี่เหลี่ยมมุมมน

Slice tool เครื่องมือที่ใช้ ตัดแบ่งภาพออกเ็ป็นภาพย่อยๆ เพื่อนำไป
ใช้กับงานด้าน Web Design
Elipse tool เครื่องมือที่ใช้ วาดภาพวงกลม วงรี
Slice select tool เครื่องมือที่ใช่เลือกชิ้นงานที่ Slice ไว้แล้ว

Polygon tool เครื่องมือที่ใช้ วาดภาพรูปทรงหลายเหลี่ยม

Airbrush tool เครื่องมื่อที่ใช้ พ่นสีแบบ Airbrush ให้กับงาน

Line tool เครื่องมือที่ใช้ วาดเส้นตรง

Painbrush tool เครื่องมือที่ใช้ ระบายสี แบบหัวพู่กัน

Custom shape tool เครื่องมือ วาดรูปภาพที่เราสามารถกำหนดได้เอง

Pencil tool เครื่องมือที่ใช้วาดภาพต่างลงในชิ้นงานมีลักษณะ
การทำงานเหมือนเราใช้ดินสอวาดภาพ

Girl อ่านกันจนตาลาย ดูรูปแก้ตาลายกันหน่อย

Clone stamp tool เครื่องมือที่ใช้ ทำสำเนาภาพจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง

Pattern stamp tool เครื่องมือที่ใช้ พิมพ์ลาย Pattern ให้กับงาน
History brush tool เครื่องมือที่ใช้ลบ Effect บางส่วนออกไป

Art history brush tool เครื่องมือที่ใช้ แต่งภาพให้เหมือนภาพเขียน

Eraser tool เครื่องมือที่ใช้เพื่อลบภาพ

Background eraser tool เครื่องมือที่ใช้เพื่อลบภาพ โดยจะลบ
เฉพาะส่วนที่เป็น Background

Note tool เครื่องมือที่ใช้ สร้างเนื้อที่สำหรับบันทึกข้อความที่หน้าจอ
โปรแกรม ใช้ในกรณีมีผู้ร่วมทำงานหลายคน

Magic eraser tool เครื่องมือที่ใช้ ลบภาพ โดยจะอ่านค่าที่จะลบ
จากจุดสีที่อยู่ใกล้เคียงกัน

Audio annotation tool เครื่องมือที่ใช้ บันทึกเสียงลงในภาพ

Gradient tool เครื่องมือที่ใช้ สร้างสีให้กับงาน แบบไล่น้ำหนักสี

Eyedropper tool เครื่องมือที่ใช้ ดูดสีของภาพมาทำเป็นสี foreground

Paint bucket tool เครื่องมือที่ใช้ เทสีให้กับงานโดยจะเทสีเท่ากัน
โดยไม่มีการไลน้ำหนักสี
Color sampler tool เครื่องมือที่ใช้ อ่านค่าสีในภาพ

Blur tool เครื่องมือที่ใช้ ทำให้ภาพเบลอ

Mesaure tool เครื่องมือที่ใช้ วัดขนาด ระยะต่างๆในภาพ

Sharpen tool เครื่องมือที่ใช้ ขูดภาพทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

Zoom tool เครื่องมือที่ใช้ ย่อ/ขยายขนาดมุมมองของพื้นที่ทำงาน

Smudge tool เครื่องมือที่ใช้ ถูให้ภาพดูเบลอ
(เหมือนกับการเอานิ้วถูภาพตอนเรียนศิลปชั้นปฐมเลย)

Set foreground color เครื่องมือที่ใช้ เลือกสี/แ่สดงสี foreground

Dodge tool เครื่องมือที่ ใช้เพิ่มความสว่างให้กับภาพ

Set background color เครื่องมือที่ใช้ เลือกสี/แ่สดงสี background

Burn tool เครื่องมือที่ใช้ เติมเงามืดให้่กับภาพ

Switch foreground and background colors เครื่องมือสลับสี
ระหว่าง สี foreground กับ สี background

Sponge tool เครื่องมือที่ใช้้ ขัดสีภาพให้ดูสดใสขึ้น
(อันนี้เหมือนกับการเอาฟองน้ำมาถูภาพ)

Set foreground Color เครื่องมือที่้เติมสี foregruond (สามารถเลื่อกสี
ได้จาก พาเล็ต color และ พาเล็ต swatches)

Path component selection tool เครื่องมือที่ใช้ เลือกเล้นพาธ
(เลือกทั้งเส้นพาธ)เพื่อแก้ไขหรือย้ายเส้นพาธนั้น

Set background color เครื่องมือที่เติมสี background (สามารถเลือกสี
ได้จาก พาเล็ต color และ พาเล็ต swatches)
Direct selection tool เครื่องมือที่ใช้ เลือกเส้นพาธ
(เลือกเพียงบางจุดบนเส้นพาธ)เพื่อแก้ไขเส้นพาธนั้น
Default foreground and background colors เครืี่องมือสลับสี
foreground และสี background เป็นค่าเริ่มต้น (สีดำ/สีขาว)

Type tool เครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างตัวอักษรให้กับชิ้นงาน

Edit in standard mode เครื่องมือแก้ไขภาพในโหมด standard
Pen tool เครืี่องมือที่ใช้ สร้างเส้นพาธ
เส้นพาธ คือ เส้นที่แสดงรูปร่างของถาพ หรือวัตถุที่เราจะสร้าง
อันนี้สำคัญนะครับ เพราะถ้าไม่มีเ้ส้นพาธก็ไม่มีภาพ
(เส้นพาธเราจะได้ใช้กันจริงๆจังๆในโปรแกรม Illustrator ครับ)
Edit in quick mask mode เครื่องมือแก้ไขภาพให้โหมด quick mode
Freefrom pen tool เครื่องมือที่ใช้ วาดเส้นพาธแบบอิสระ Standard screen mode เครื่องมือปรับหน้าจอวินโดว์เป็นโหมด
standard
Add anchor point tool เครืื่องมือที่ใช้เพิ่มจุด anchor บนเส้นพาธ
Anchor point คือ จุดที่อยู่บนเส้นพาธ ที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนรูปร่างของเส้นพาธได้
Full screen mode with manu bar เครื่องมือปรับหน้าจอวินโดว์
์เป็นแบบแสดงเต็มจอพร้อมทั้งแสดงเมนูบาร์
Delete anchor tool เครื่องมือที่ใช้ลบจุด anchor บนเส้นพาธ Full screen mode เครื่องมือปรับหน้าจอวินโดว์เป็นแบบแสดงผลเต็มจอ
Convert point tool เครื่องมือที่ใช้เคลื่อนย้าย ปรับแ้่ต่งเส้นพาธให้โค้ง
หรือเป็นมุมแหลม
Jump to ImageReady เครื่องมือเปิดโปรแกรม ImageReady ขึ้นมา
ทำงานเพื่อแก้ไขภาพปัจจุบันที่เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop
Rectangle tool เครื่องมือที่ใช้ วาดภาพสี่เหลี่ยม  

เมื่อถึงขั้นตอนทำงานจริง ต้องมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ประกอบกัน ส่วนจะใช้เครื่องมืออะไรกันบ้างก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของภาพที่จะทำการตกแต่ง ดังนั้นก่อนลงมือทำงานจึงควรมีการวางแผนก่อน จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ไขกันทีหลังครับ