Make your own free website on Tripod.com

Photo Album


 โปรแกรม Photoshopเป็นโปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพที่ได้รับความนิยม
จาก Graphic Designer เป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะผู้ที่มีกล้องDigitalส่วนใหญ่
จะใช้โปรแกรมนี้เป็นกันเกือบทุกคน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกล้องDigital
เป็นของตนเอง( หรือจะอาศัยยืมชาวบ้านเขาใช้อย่างผมก็ได้)จะหลับหูหลับตาทำเป็น
ไม่รู้จัก และใช้โปรแกรม Photoshopไม่เป็นไม่ได้แล้ว

Text Workshop
ตัวอย่าง Workshop ลองทำดู

คำเตือน ! โปรดอ่านตรงนี้กันนิดนึง
เว็ปนี้ทำขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นแนว
ทางสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาโปรแกรม
Photoshop เท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หวังผลทางการค้าแต่อย่างใด เนื้อหาจึง
เป็นเพียงความรู้เบื้องต้นจริงๆหากต้องการ
เนื้อหาที่เจาะลึกก็ติดตามได้จากหนังสือที่
ผมได้แนะนำไว้ ในหัวข้อ หนังสือแนะนำ

ผู้เริ่มต้นศึกษาจะได้เว็บไซ้ต์นี้เป็นแนวทาง
ศึกษาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างผมต้อนเพิ่ง
เริ่มต้นใหม่ๆ